Επισκευή όψεων για άρση επικίνδυνου σε οικοδομή στην οδό Μελενικου 16, Θεσσαλονίκη