Ανακαίνιση κατοικίας δυο επίπεδων στην οδό Γεωργίου Τσοντου, Θεσσαλονίκη